WARUNKI UCZESTNICTWA

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez B.U.T. „ALABAMA” określają udział w nich klientów stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia.

2. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i Sprzedającego Umowy-Zgłoszenia oraz opłaceniu zaliczki zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.

3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby objęte Umową-Zgłoszeniem.

4. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

5. Zasady regulujące współpracę pomiędzy B.U.T. „ALABAMA” a biurami turystycznymi sprzedającymi imprezy na jego rzecz regulują odrębne umowy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte i błędne informacje udzielone Uczestnikowi przez biuro turystyczne sprzedające imprezy na rzecz Organizatora.

II. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY-ZGŁOSZENIA.

1. W przypadku koniecznym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem, zwłaszcza w przypadku zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa, zmiany przepisów celno-wizowych, działań kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz siły wyższej.

2. Organizator ma prawo w przypadku wystąpienia powyższych czynników, do podwyższenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, że nie może ono nastąpić później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Przy wzroście ceny imprezy większym niż 7% jej dotychczasowej wartości, Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty, zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.

3. Organizator ma prawo odwołać imprezę w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych typu: siła wyższa, decyzje władz państwowych innych instytucji oraz brak wymaganej ilości uczestników.

4. uczestników przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Organizator ma obowiązek powiadomić o nich Uczestnika ustnie lub pisemnie. W przypadku rezygnacji Uczestnika z powodu zmiany warunków umowy, jest on obowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak jakiejkolwiek informacji będzie traktowany jako akceptacja przez Uczestnika zmiany warunków umowy.

5. Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu, na hotel o takim samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstaw reklamacji.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powstałe na skutek opóźnień w przewozach, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi zakłóceniami pracy przewoźników. Powyższe nie stanowi podstawy od odstąpienia Uczestnika od umowy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Przy podpisaniu Umowy-Zgłoszenia Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% ustalonej ceny imprezy, a jeżeli zgłoszenie następuje na 30 dni i mniej przed od daty rozpoczęcia imprezy, klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy.

2. Pozostała część ceny winna wpłacona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3. Miejscem płatności jest biuro Organizatora, biuro pośredniczące w sprzedaży imprez Organizatora lub wskazany rachunek bankowy.

4. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy Organizatora, datą płatności jest data stempla banku, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze.

5. Brak wymaganych wpłat w oznaczonych terminach powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy. Wygaśnięcie umowy nie wiąże się z obowiązkiem zawiadamiania o tym fakcie klienta, a wpłacone zaliczki nie podlegają zwrotowi.

IV. REZYGNACJE I ZWROTY.

1. Rezygnacja uczestnika z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia w biurze Organizatora lub biurze pośrednika sprzedającego imprezy na rzecz Organizatora. Przy rezygnacji w formie listu, listu poleconego  za datę rezygnacji uznaje się dzień odbioru listu, listu poleconego przez Organizatora.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy, związanej z zaistnieniem przyczyn wymienionych w pkt. II-2,3 Warunków Uczestnictwa, Organizator zwraca całość wpłat uiszczonych na poczet imprezy.

3. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z imprezy z innych przyczyn, Organizator ma prawo do nałożenia kar umownych w następujących wysokościach:

przy rezygnacji w terminie nie krótszym niż do 30 dni włącznie przed rozpoczęciem imprezy 100,00 zł netto / os.

przy rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem włącznie przed rozpoczęciem imprezy 48% wartości imprezy

przy rezygnacji pomiędzy 14 dniem włącznie i mniej przed rozpoczęciem imprezy 100% wartości imprezy

4. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy, z jednoczesnym wskazaniem osób spełniające wszelkie warunki udziału w imprezie wyrażających na to zgodę, jednakże nie później niż 5 dni przed terminem wyjazdu, Organizator zrezygnuje z dochodzenia kwot należnych mu z tytułu odstąpienia Uczestnika od Umowy, poza uzasadnioną karą umowną w wysokości 100,00 zł / os. Potrącenie tej samej kwoty stosuje się w przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na zmianę przez Uczestnika terminu wyjazdu.

5. Zwrotu odpowiednich kwot dokonuje Organizator do 14 dni od daty odstąpienia Uczestnika od umowy, a od zwracanych kwot odsetki nie przysługują.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące realizacji przez Organizatora imprezy turystycznej, można zgłaszać w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, do 30 dni od daty zakończenia imprezy. Decyduje dzień nadania listu, listu poleconego przez Uczestnika.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora jest zgłoszenie przedmiotu reklamacji przedstawicielowi Organizatora w trakcie imprezy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Roszczenia finansowe Uczestnika związane z jego wydatkami, które poniósł z winy Organizatora, winny być udokumentowane rachunkami. Niniejsze dokumenty należy dołączyć do reklamacji składanej przez Uczestnika.

3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w przypadku nie stawienia się na wyznaczoną zbiórkę w trakcie trwania imprezy lub w  dniu wyjazdu.

4. Organizator zastrzega sobie okres 21 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi.

VI. UBEZPIECZENIE

1. Uczestnik ubezpieczony jest przez Organizatora Wszyscy klienci objęci są ochroną ubezpieczeniową KL i NNW.

VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy i ponosi za nie odpowiedzialność przez cały czas trwania imprezy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych innych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych, kraju docelowym, zwiedzanych obiektach oraz autokarze.

3. Uczestnik winien stosować się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, mających na celu właściwą realizacje imprezy.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku sprzedaży agencyjnej, Uczestnika obowiązują Warunki Uczestnictwa bezpośredniego Organizatora imprezy.

2. Postanowienia niniejszych warunków obowiązują Uczestnika i wszystkie osoby objęte jego Umową-Zgłoszeniem.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem podlegają kompetencjom sądu Organizatora.

4. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie objętych niniejszą umową danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 133, poz. 833 ), ich przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celu informowania o usługach B. U. T. „ALABAMA”.

6. Organizator oświadcza, iż posiada Gwarancję Ubezpieczeniowa. Zezwolenie Wojewody Śląskiego nr 321.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.